Integritetspolicy

Integritetspolicy - Nordiska Centrumhus Förvaltning AB

Nordiska Centrumhus Förvaltning AB med dotterbolag samlar in och använder personuppgifter inom ramen för de olika verksamheterna i respektive bolag. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning.

 

Nedan förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. 

Om du är hyresgäst till oss kan du läsa mer om det här.

 

När du är kund till oss

Vi behandlar dina personuppgifter när du ber om en offert av oss då vi har ett berättigat intresse av att administrera offerten. Ingår du ett köp eller avtal med oss behandlar vi dessa för att kunna uppfylla våra skyldigheter som avtalspart. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det finns ändamål för hanteringen av offerten eller för att följa lagkrav som bokföringslagen.

Nordiska Centrumhus Förvaltning AB med dotterbolag samlar in och använder personuppgifter inom ramen för de olika verksamheterna i respektive bolag. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning.

 

 

När du är en av våra samarbetspartners
Vi behandlar personuppgifter i samband med upphandlingar av t ex entreprenad, förvaltning eller annan verksamhet. Vi behandlar personuppgifter till våra samarbetspartners då vi har ett berättigat intresse att behandla dessa för att kunna administrera och fullgöra det avtal vi ingår, förhandla och ingå avtal samt bevaka våra rättsliga intressen vid en eventuell tvist. Vi behandlar även dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har, till exempel för att uppfylla krav enligt bokföringslagen.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter till tredje part om detta krävs för att uppfylla ett avtal. Det kan t ex finnas ett behov att dela kontaktuppgifter mellan olika bolag för förvaltning av någon av våra projekt.

 

 

Sponsring och stöd

Vi behandlar personuppgifter i samband med sponsring och stöd till organisationer och föreningar. Detta för vi för att vi skall kunna uppfylla det avtal som ingåtts. Personuppgifterna sparas så länge det finns ett ändamål för behandlingen.

 

 

 

Till vilka delar vi dina personuppgifter

För att kunna leverera våra varor och tjänster anlitar vi ibland underleverantörer. Det innebär att även dessa behöver tillgång till din information eller till viss information om dig. Våra underleverantörer får däremot inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen ska alltid ske på de villkor som vi anger.

 

 

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har ett antal rättigheter, några av dessa är att du kan begära ut en kopia av dina rättigheter och be oss uppdatera dom. Skulle du vilja hävda någon av dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss via uppgifterna längst ned på sidan.

 

Dina rättigheter:

 • Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter 
 • Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter 
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter 
 • Du har rätt att begära att vi tillfälligt inte behandlar dina personuppgifter för ett specifikt ändamål 
 • Du har rätt att flytta dina personuppgifter 
 • Du har rätt att motsäga dig automatiserat beslutsfattande

 

Du har också̊ rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Datainspektionen.

 

När du hyr av oss

 

När du gör en intresseanmälan

Under den tid du finns med i vår intresselista behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du väljer att förnya din anmälan. Om du inte förnyar din anmälan inom 3 månader raderas du ur vår intresselista om vi inte kommit överens om annat. Om du inte önskar stå kvar i listan kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. 

 

 

När du erbjuds en bostad av oss 

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi och hur du skött tidigare boen­den och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är rele­vanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgif­ter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta
dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter av­slagsbeslutet. 

 

 

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kun­na fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyres­förhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nöd­vändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. 

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla. 

 

 

När du hyr lokal av oss 

När du hyr en kommersiell lokal av oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som avtalspart. Inför avtalsskrivning utför vi kreditprövningar och behandlar intyg, dessa sparas så länge vi har ett intresse av att skriva avtal med dig. 

Under tiden du hyr av oss behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar och när vi skickar information till dig som du behöver.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet eller lokal men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år. 

 

 

Till vilka delar vi dina personuppgifter

Vi kan komma att anlita leverantörer för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett in­kassoföretag eller ett företag som sköter våra IT­system. Vi lämnar också ut dina person­ uppgifter när det följer av lag eller myndighets­ beslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Våra underleverantörer får inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen ska alltid ske på de villkor som vi anger.

 

 

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har ett antal rättigheter, några av dessa är att du kan begära ut en kopia av dina rättigheter och be oss uppdatera dom. Skulle du vilja hävda någon av dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss via uppgifterna längst ned på sidan.

 

Dina rättigheter:

 • Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter 
 • Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter 
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter 
 • Du har rätt att begära att vi tillfälligt inte behandlar dina personuppgifter för ett specifikt ändamål 
 • Du har rätt att flytta dina personuppgifter 
 • Du har rätt att motsäga dig automatiserat beslutsfattande

 

Du har också̊ rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Datainspektionen.

 

 

 

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Nordiska Centrumhus
Storgatan 19b 
891 34 Örnsköldsvik 
info@nordiskacentrumhus.se
090 - 77 62 10